Menaxhim i Prones | Anem Gati sherbimi i ri - Anem Real Estate

Menaxhim i Prones | Anem Gati sherbimi i ri - Anem Real Estate

Menaxhimi i pronave është shitblerja, përpunimi, mirëmbajtja dhe mbikëqyrja e pasurive të paluajtshme. Kjo mund të përfshijë pasuri të patundshme banesore, komerciale dhe tokësore. Çdo pronë ka nevojë për menaxhim, përkujdesje dhe monitorim për jetëgjatësinë dhe dobinë e saj. Menaxhimi i pronës është po aq i rëndësishëm sa edhe menaxhimi i biznesit.

Menaxhimi i pronës përfshin proceset, sistemet dhe fuqinë punëtore të nevojshme për të menaxhuar ciklin jetësor të të gjitha pasurive kapitale. Gjithë kjo duke përfshirë blerjen, shitjen, kontrollimin, llogaridhënien, përgjegjësinë, mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe disponueshmërinë e kësaj pasurie.

Nëse jeni pronar i një shtëpie, banese, objekti apo ndërtese kolektive, ju patjetër do të kërkoni menaxhimin e pronës suaj. Kur dëshironi të shitni apo lëshoni me qira, kompania që administron pronën tuaj do ta reklamojë atë, do të merret me kërkesat e qiramarrësit, do të bëjë filtrimin e klientëve, do të hartojë marrëveshjen e qirasë dhe ta finalizoj atë, do të kryejë inspektimin dhe dorëzimin e pronës, dhe do të mbledhë të ardhurat nga qiraja. Kompania më pas do të koordinojë çdo çështje mirëmbajtjeje, do të furnizojë pronarët me pasqyra financiare dhe çdo informacion përkatës në lidhje me pronën e tyre.

Menaxhimi i pronës mund të konsiderohet profesion i veçantë dhe shumë i rëndësishëm. Njerëzit që punojnë për menaxhimin e pronës suaj, duhet të jenë ekspert të fushës, kompani me përvojë në treg dhe që njohin mirë të dhënat për pronën tuaj. Në botë, ekzistojnë shumë mënyra të bashkëpunimit me agjenci për menaxhim të pronës si: pagesa fikse, përqindja në qira, qiraja e garantuar dhe pjesëmarrja bashkarisht në fitim.

Shërbimi i menaxhimit të pronës është funksion organizativ që integron burimet njerëzore dhe proceset e punës me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës dhe produktivitetit të biznesit. Anem Real Estate është kompania më profesionale që ofron shërbimin më të mirë të menaxhimit të pronës me njohuritë e drejtuesve të kompanisë dhe agjentëve që ju të mund të shfrytëzoni më së miri pronën tuaj.

Anem Gati është shërbimi që ju nevojitet me dy pako që ne kemi përgatitur për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e pronës suaj. Me pakon Basic, ju përfitoni mirëmbajtjen e rrjetit elektrik, hidraulik, ngrohjes, ndriçimit dhe orendive shtëpiake me një çmim të volitshëm dhe me përgjegjësi të madhe. Përfitoni edhe më shumë nga pakoja Premium, me të cilën përveç shërbimeve Basic bashkangjiten shtesë edhe ndërrimi i bojlerëve, shërbimet e debllokimit, mirëmbajtja e rezervuarit të ujit etj.